29.11.2021
SHOW YOURSELF – III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek

o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizacjęzintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizacjęnastępujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.PromocjęKlastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportażkatalogów klastra, promocjęw mediach targowych, w internecie oraz organizacjękonferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożąsięna osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocniąłańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działańspodziewamy się: –wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; –wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizacjęusług doradczych,konferencji, spotkańz ekspertami z zakresu internacjonalizacji; –wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; –wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożąsięna osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; –rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocniąłańcuch wartości; Aktywna działalnośćklastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem sąkolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN